Bashir Navid Group

About the Company

در مورد بشیر نوید گروپ:

 

بشیر نوید گروپ به منظور عرضه خدمات به شهروندان، ایجاد فرصت های اشتغال و سهم گیری در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأسیس گردیده است. این شرکت در استقامت های تولید و تورید مواد غذائی، مواد ساختمانی، تولید و عرضه مواد و خدمات بهداشتی و همچنان صادر نمودن مواد و محصولات زراعتی فعالیت دارد. بشیر نوید گروپ با به کار گماشتن بیشتر از ۱۰۰۰ تن از شهروندان این کشور بصورت

Company Overview

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share